Edictes

Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 328 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Publicitat dels acords del Ple municipal sobre la incorporació al "Projecte d'obres de millora del carrer Girona 1 Fase" l'annex relatiu a les "Expropiacions, servituds i ocupacions temporals" i, en unitat d'acte, s'aprova inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris i béns afectats per l'expropiació
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10958 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10620 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2021
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 06/2021
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10086 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-5235, Maià de Montcal
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9677 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2021
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9656 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9414 AJUNTAMENT DE RIUDAURA - Aprovació de la creació d'una plaça de secretaria en agrupació amb Maià de Montcal
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9214 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9179 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 06/2021