Edictes

Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5349 AJUNTAMENT DE RIUDAURA - Aprovació definitiva de la constitució de l'agrupació de municipis de Riudaura i Maià de Montcal per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, així com també del text íntegre dels estatuts que han de regir l'agrupació
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5120 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Exposició pública del Compte general de l'Ajuntament de Maià de Montcal corresponent a l'exercici econòmic 2021
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5007 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4760 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4238 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació al TM de Maià de Montcal
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3678 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3567 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Maià de Montcal (Exp. 2022/758)
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3457 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Maià de Montcal
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3286 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 3039 AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL - Aprovació definitiva del "Projecte d'obres de millora del carrer Girona 1 Fase" de Maià de Montcal i, en unitat d'acte, de la relació definitiva de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada de l'execució de les esmentades obres